شرکت سامان گستر شرق

به فضل خدا و با همکاری نیروهای مجموعه ، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO 13485 تجهیزات پزشکی از شرکت BRS در دیماه ۱۳۹۳ گردید .