مراکز و موسسات درمانی و پزشکان متخصص زیادی از محصولات و خدمات شرکت سامان گستر شرق استفاده نموده اند: